Prinsippene for vern av personopplysninger

 • Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet
  • Personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte
  • Strengere dokumentasjonskrav
 • Formålsbegrensning
  • Personopplysninger skal samles inn for spesifikke formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene
 • Dataminimering
  • Personopplysninger skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for
 • Riktighet
  • Personopplysninger skal være korrekte og om nødvendig oppdaterte
 • Lagringsbegrensning
  • Personopplysninger skal lagres kun i perioder der de er nødvendige for formålene
 • Integritet og fortrolighet
  • Personopplysninger skal behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysninger